حقوق و ادبیات (11)

 علی صابری تجارب عيني بيست و هفتم- تأثير اشتباه ادبي (املايي) خواهان در نتيجه دعوا  حقوق از زمره علوم اجتماعي است و سهم انديشه هاي انساني  در اين علوم، برخلاف علوم طبيعي كه بر مدار قواعد ثابتي حركت مي كنند، بسيار است. حتي جام ...

حقوق و ادبیات (10)

علی صابری پیشکش به دکتر مرتضی کلانتریان که برگردان هایش به پارسی در حقوق و ادبیات شهره است و جرقه ذهنی این ستون از کتاب ایشان برگرفته شده. هم رمان برگردانده، هم متن حقوقی و هم ... و همه عالی. آه که اندازه اش دانسته نشده و سپاس گفته نشده است. د ...

حقوق و ادبیات (9)

علی صابری پیشکش به دکتر حسن جعفری تبار که عناوین نوشته هایش ادبیاتی نو در حقوق آفرید و چه زیبا در زیرعنوانی موضوع نوشته را توضیح داد. متن نوشته ها نیز ادبی است و کارا و نه فقط زیبا. در دادنامه شماره  9209970909100013 مورخ 92/10/17 شعبه 6 شهرس ...

حقوق و ادبیات (8)

حقوق و ادبیات (8) علی صابری دادنامه پیش رو را از آن جهت برگزیدم تا ببینید می توان با واژه های پارسی و واژه های غیر پیچیده در علم حقوق نیز قلم زد . می توان از دوباره گویی و دوباره نویسی واژه های ناآشنا با گوش مردم گریخت و با حفظ کارآیی زیبا نیز ...

حقوق و ادبیات (7)

علی صابری پیشکش به یاد و خاطره زنده یاد ابوالحسن نجفی. با ایشان هم به دلیل خواندن برگردان های زیبا به پارسی آشنا هستیم و هم آنچه یادمان داد تا کمتر غلط بنویسیم. در دادنامه پیش رو جدا از آنکه میشد با دستور اداری و به دلیل فراغت از رسیدگی، پروند ...

حقوق و ادبیات (6)

علی صابری دادنامه پیش رو نیز در محیط مجازی سرووصدای زیادی کرده ،جدا از درستی یا نادرستی استدلال ها و افزون بر آنکه ارجاع به کتب که دادرسان زمانی آن را حتی در لوایح وکلا بر نمی تافتند اکنون به دادنامه ها راه یافته و خوب و بدش محل درنگ است، آنچه را ...

حقوق و ادبیات (5)

علی صابری در این دادنامه پافشاری بر سنجش ادبی متن بر واژه «اعزام» استوار است . هرچند به ظاهر اعزام هم پایه ی عربی فرستادن است و تقریباً یا شاید تحقیقاً همین معنی را دربر دارد اما کاربرد دگرسان است . در هر زبان ممکن است برای یک معنی چند واژه وجود ...

حقوق و ادبیات (4)

علی صابری چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند.(حافظ) در دادنامه پیش رو که موضوع آن مطالبه وجه چک است دادرس تا آنجا که وضعیت عادی و معمولی است و به عبارتی حالت (کپی-پیست )یا به قول عامه سری کاری حاکم است عادی می نویسد و قلمش طبق عادت است فر ...

حقوق ادبیات (3)

علی صابری این درست که دادرس مکلف است هنگام اشاره به آنچه در قوانین صریحاً آمده (مانند عنوان جرائم، نهادهای تاسیس شده قانون و غیره ) حق ندارد جایگزینی برای آنها آورده برای نمونه نام ها را به پارسی برگرداند اما دادرسی که بر ادبیات مسلط باشد و ت ...

حقوق و ادبیات (2)

علی صابری فیلیپ مالوری نویسنده فرانسوی کتابی دارد به همین نام که آن را دکتر مرتضی کلانتریان به پارسی برگردانده ،آنجا چند معنی برای این دو واژه هنگامی که کنار هم قرار می گیرند پیش نهاده می شود ، نویسنده یکی را بر می گزیند و ... . در ایران نیز ...