الزام به تنظیم سند رسمی (1)

دادرس ارجمند شعبه یکم دادگاه های عمومی حقوقی بخش لواسانات با درود و سپاس درباره پرونده  شماره های 970394 و 980679    موضوع دادخواست نخستین خواهان به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال به طرفیت خواندگان از جمله موکل آقای ...

وجه التزام (7)

کتاب ارزشمند دیو در شیشه ی دکتر جعفری تبار را بخوانید. برای نمونه در بحث وجه التزام که موضوع این ستون است با حفظ حق نویسنده و ناشر، بخش های مستقیم را می آورم هر چند یکی دو جای دیگر کتاب نیز به عنوان نمونه به وجه التزام اشاره شده. نیز تفسیر درخشان اس ...

ویروس و بازخوانی حقوقی آن

مسئولیت قراردادی عبارتست از التزام متعهد به جبران خسارتی که در نتیجه عدم اجرای قرارداد به طرف او وارد می­ شود. فرض قانون آن است که هرجا قراردادی انجام نشود، مستند به فعل مدیون است مگر اینکه او بتواند آن را به قوه قاهره یا فورس ماژور نسبت داده و تقصی ...

اقاله

به نام خدا دادخواست آقای محمد باقر حاجی خداوردیخان خواهان: محمد باقر حاجی  خداوردیخان بشماره ملی : 0452967384 خوانده : بیژن میری فرزند ولی الله بشماره ملی: 0072578718 خواسته : صدور حکم به احراز و اعلام وقوع اقاله (تفاسخ) نسبت به ق ...

اعتبار امر قضاوت شده (1)

        علی صابری با سپاس از دوست وهمکارم آقای مهدی شیرخانی که دسترسی به دادنامه شعب تشخیص دیوانعالی کشور را ممکن ساخت. پیش از این درباره اعتبار امر قضاوت شده دومطلب در سایت کاسپین نگاشته شد که همکارانم زهرا نصیری ومصطفی کاظمی مرا یاری وهمراهی ...

زیان دیرکرد پرداخت (15)

ارز ،دیرکرد ویک دادنامه – علی صابری با سپاس از ایمان تیرداد که دادنامه را به من سپرد . این دادنامه ها دستاورد پی گرفت علاقه من است به انعکاس اندوخته های نظری در عمل وتبدیل شدن آنها به آموزه چنانکه دادنامه های ابلاغ شده به دفترم برای کارآموزانم ...

زیان دیرکرد پرداخت (14)

با سپاس از محمد بزرگ پناه. جمعه 13 دی 92 حدود ساعت 20 که به دلیل آخر هفته بودن به ظاهر فرد باید با خانواده بگذراند وبهترین فرصت است انسان به علاقه های ورزشی فرهنگی خویش برسد. جلوی تالار وحدت منتظر ورود بودم که یکی از هم دانشگاهی های پیشین که در م ...