فسخ (5)

پرونده کلاسه 9209980228700363 شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شماره 21 تهران دادنامه شماره 9309970228700402 خواهان­ها: 1. خانم ن.آ 2. آقای م.آ با وکالت خانم ن.ع خواندگان: 1. آقای ش.ک 2. آقای م.ت 3. آقای ر.ت با وکالت آقای ح.م ...

فسخ (3)

مرجع رسیدگی شعبه دوم عمومی لواسانات و رودبار قصران کلاسه پرونده: 86/2/515 شماره دادنامه: ۱۳۲-87/2/29 خواهان: ص.م با وکالت: ش.ب خوانده: 1- د.م 2- م.م خواسته: تابید فسخ نامه گردشگار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق خواندگان بالا تقدیم ...

فسخ (2)

بسمه تعالی  به تاریخ: 88/9/16 شماره دادنامه: 8809970220101170 کلاسه پرونده: ۱۸۷ ت/۱۷۹۱ مرجع رسیدگی شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان تهران تجدید نظرخواه: ص.م با وکالت آقایان علی صابری و  ش.ب تجدید نظر خوانده: سید د.م   و خا ...