رأي شماره ١٢٩١ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال تبصره ٢ ماده ٦٩ آيين نامه اجرايي قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري

One Response

دیدگاه شما