زیان معنوی در حقوق ایران

چکیده:

خسارت معنوی برابر قوانین موضوعه جاری قابل مطالبه نیست، یا حداقل ملاڪ ارزیابی برای آن وجود ندارد. 

مرجع صدور:  

شعبه 1 دادگاه تجدید نظر استان تهران

تاریخ رای نهایی: 

1392/12/10

شماره رای نهایی: 9209970220101702

رای بدوی

در خصوص دادخواست خواهان شرڪت ن. با وڪالت آقای الف.غ. به‌طرفیت خوانده ع.ق. فرزند م. به خواسته تقاضای صدور حڪم بر پرداخت خسارات مادی و معنوی ناشی از نقض حقوق صاحب #علامت_تجاری و نام تجاری و ڪلیه خسارات دادرسی و تأمین دلیل دادگاه نظر به جامع محتویات پرونده و مستندات ابرازی خواهان و دادنامه ڪیفری به شماره801526 مورخ 8/12/1391 صادره از این شعبه و قطعیت آن در شعبه 5 تجدیدنظر و محتویات پرونده ڪیفری و نظریه ڪارشناس رسمی دادگستری و برآورد میزان خسارات وارده هرچند وڪیل خواهان به نظریه مذڪور معترض ولی در مهلت مقرر قانونی از تودیع هزینه ڪارشناسی امتناع ڪه نتیجتاً نظریه ڪارشناس اولیه ملاڪ عمل دادگاه قرار گرفت و با توجه به وجود رابطه سببیت بین فعل خوانده با ضرر و زیان وارده به خواهان و به‌حڪم #قاعده_لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام و ضرورت #جبران_ضرر و زیان وارده از سوی خوانده و مستنداً به مواد 11و12 قانون آیین دادرسی ڪیفری و519 و520 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 61 قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب1386 حڪم بر محڪومیت خوانده به پرداخت مبلغ 226223810 ریال به‌عنوان خسارت وارده و مبلغ 4525000 ریال به‌عنوان هزینه دادرسی و 14500000 ریال هزینه ڪارشناسی و همچنین پرداخت حق‌الوڪاله وڪیل طبق تعرفه قانونی محڪوم می‌نماید و در رابطه با ادعای دیگر خواهان مبنی بر #خسارات_معنوی نظر به اینڪه در قوانین موضوعه جاری چنین امری قابل مطالبه نیست و یا حداقل ملاڪ ممیزی برای آن وجود ندارد و مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی حڪم بر بطلان دعوی وی صادر و اعلام می‌گردد و در رابطه با تقاضای صدور تأمین خواسته با توجه به استرداد آن از سوی وڪیل خواهان مستنداً به بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوا صادر اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل ‌تجدیدنظر درمحاڪم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. 

رئیس شعبه1043 دادگاه عمومی جزایی تهران 

رای دادگاه تجدیدنظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ق. از دادنامه شماره 92000985 مورخ 10/9/92 صادره از شعبه 1043 دادگاه عمومی تهران ڪه متضمن صدور حڪم بر محڪومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 810/226223 ریال بابت خسارات وارده حسب نظریه ڪارشناس به‌عنوان اصل خواسته و مبلغ 4525000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 14.500.000 ریال هزینه ڪارشناسی و حق‌الوڪاله وڪیل طبق تعرفه در حق تجدیدنظر خوانده می‌باشد وارد و موجه نیست و تقاضای تجدیدنظرخواهی انطباقی با جهات مندرج در ماده 348 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی نداشته و دادنامه موصوف با عنایت به محتویات پرونده و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی اصدار گردیده و رأی صادره خالی از ایراد و منقصت قانونی می‌باشد بنابراین تجدیدنظر خواهی را غیرموجه تشخیص و با ردّ اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته را به استناد به ماده 358 از قانون مرقوم تأیید می‌نماید این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران/پژوهشگاه قوه قضاييه

دیدگاه شما