حقوق کار

حقوق کار مهتاب سحابی سلطانزاده یکی از اصلی ترین و اساسی ترین روش های اداره یک سازمان ،موسسه ،شرکت و یا یک اجتماع ، مدیریت صحیح و قانونی نیروی انسانی سازمان است و انعقاد قرارداد های صحیح و اصولی به موجب قوانین و آئین نامه های مربوطه است . ی ...