مطالبه وجه چک (1)

عدم تاثیر برگشت زدن ۱۵ روزه چک بر اسقاط حق شکایت از ضامن و همچنین ایداع خسارت احتمالی برای تامین خواسته نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه شماره نظریه : 7/98/1306 تاریخ نظریه : 1398/12/24 پرسش: چکی خارج از مهلت پانزده روز به صدور ...