گزارش سخنرانی سرکار خانم دکتر نگار عقیقی مورخ 30 بهمن ماه 1398

به نام خدا حداکثر مسئولیت قراردادی در ادامه برگزاری نشست­های کاربردی حقوقی، جلسه 30 بهمن ماه 1398 با موضوع مسئولیت قراردادی، ساعت 15 در محل مؤسسه حقوقی دادفران شکیبا و با حضور همکاران محترم برگزار گردید. همچون گذشته رویکرد مؤسسه در برپایی چنین ...