درج مبلغ و تاريخ توسط وراث دارنده چك سفيد امضا

تاریخ نظریه : 1400/03/08 شماره نظریه : 7/99/1925 شماره پرونده : 99-88-1925 ح چنانچه چکی سـفید امضاء یعنی بـدون درج مبلغ و تاریخ صادر شود و دارنده اصـلی فوت کند، آیا وارث یا ھر شـخص ثالثی میتوانـد بدون اطلاع و رضایت صادرکننده مبلغ و تاریخ را درج ...