اصل 170 قانون اساسی

ترافعی بودن دادرسی و عمل نکردن به بخشنامه خلاف قانون رئیس قوه قضائیه که در نوع خود آموزنده است. علی صابری پیش تر بارها نوشته ام که گرچه بخشنامه های رئیس قوه در دیوان عدالت قابل ابطال نیست اما دادگاه عمومی صالح به رسیدگی به اینگونه درخواست هاست ...