الزام به تنظیم سند رسمی (1)

دادرس ارجمند شعبه یکم دادگاه های عمومی حقوقی بخش لواسانات با درود و سپاس درباره پرونده  شماره های 970394 و 980679    موضوع دادخواست نخستین خواهان به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال به طرفیت خواندگان از جمله موکل آقای ...