مطالبه وجه چک (1)

عدم تاثیر برگشت زدن ۱۵ روزه چک بر اسقاط حق شکایت از ضامن و همچنین ایداع خسارت احتمالی برای تامین خواسته نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه شماره نظریه : 7/98/1306 تاریخ نظریه : 1398/12/24 پرسش: چکی خارج از مهلت پانزده روز به صدور ...

وصف تجریدی اسناد تجاری

وصف تجریدی اسناد تجاری چک واجد وصف تجریدی بوده و روابط مالی فی‌مابین صادرکننده و انتقال‌دهنده چک، تأثیری در حقوق شخص ثالث (دارنده) با حسن نیت ندارد. رای بدوی در مورد دعوی م.الف. فرزند الف. علیه م.الف. با وکالت پ.ب. به خواسته مطالبه وجه چک ب ...