جایگاه حقوق خوانان در تصمیم گیری های شهری و کشوری

شرایط تقاضای ابطال پروانه ساخت ملک‌ همجوار شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری ۸۹/۴/۹ شکایت شاکی علیه شهرداری منطقه ۱۱ تهران به خواسته ابطال پروانه ساخت پلاک ثبتی نظر به اینکه قانون گذار به شرح ماده ۱۳۲ قانون مدنی تصرفات ضرری همسایه مجاور را نپذیرفته اس ...