تغییر غیرمجاز کاربری اراضی و باغات

چکیده: دیوارکشی باغ نه تنها مانع از تداوم تولید بهره برداری نیست بلکه بهینه کردن بخش تولید کشاورزی به شمار می‌آید و از مصادیق تغییر کاربری محسوب نمی‌گردد . بنابراین دیوارکشی باغ که مانع از تولید نیست، فاقد عنوان مجرمانه است.  تاریخ رای : ...

تغییر کاربری اراضی و باغات

علی صابری دوستان درود از دوست نازنینم محمد موسوی مقدم متخصص بسیاری از حوزه های عملی وکالت تغییر کاربری  اراضی سپاسگزارم که فروتنانه، سخاوتمندانه، کامل و با شتابی بسنده پاسخم را داد و درباره پرونده وکالتی من خود را وکیل پرونده دانست. ن ...