رأی شماره ٢٨٠۵ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند١ بخشنامه شماره ٢١٣٢١۶ ـ ١٣٩٧/۶/٢١ بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران

٢۵/١٠/١٣٩٨ ٩٧٠٢۶٠۵شماره بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٢٨٠۵ مورخ ١٣٩٨/١٠/٣ با موضوع: «ابطال بند١ بخ ...