تغییر کاربری اراضی و باغات

علی صابری دوستان درود از دوست نازنینم محمد موسوی مقدم متخصص بسیاری از حوزه های عملی وکالت تغییر کاربری  اراضی سپاسگزارم که فروتنانه، سخاوتمندانه، کامل و با شتابی بسنده پاسخم را داد و درباره پرونده وکالتی من خود را وکیل پرونده دانست. ن ...