کرونا و تعلیق اجرای قانون

ماده پنجم مکرر قانون صدور چک مقرر می دارد: بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن چک و پس از گذشت 24 ساعت کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری مکلفند تا زمان رفع سوء اثر از چک، صادرکننده را از کلیه خدمات بانکی محروم کنند. این تکلیفی قانونی است که برای همگان لازم ا ...

اصل 170 قانون اساسی

ترافعی بودن دادرسی و عمل نکردن به بخشنامه خلاف قانون رئیس قوه قضائیه که در نوع خود آموزنده است. علی صابری پیش تر بارها نوشته ام که گرچه بخشنامه های رئیس قوه در دیوان عدالت قابل ابطال نیست اما دادگاه عمومی صالح به رسیدگی به اینگونه درخواست هاست ...