تنفیذ طلاق با تکیه بر اسناد حقوق بشری(1)

بطلان دعوی اولیه تجدیدنظر خواه (خواهان) با خواسته درخواست تنفیذ حکم طلاق صادره از سوی یکی از ایالات آمریکا توسط دادگاه نخستین و نقض دادنامه توسط دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به استناد اسناد داخلی و بین‌المللی حقوق بشر و با تاکید بر حق دادخواهی(شنا ...

نفی نسب (1)

چکیده: دعوای نفی ولد باید در مدت دو ماه از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل اقامه گردد، اما دعوای نفی نسب که توسط ذی‌ نفعان اقامه می‌شود، مستلزم رعایت شرط دو ماه نیست. مستندات:ماده 1162 قانون مدنی تاریخ رای نهایی: 1392/06/02 شماره رای ...