ابطال مبایعه نامه (2)

دادنامه شماره 9109975112901391-30/10/1391 پرونده شماره 910744 شعبه 34 دادگاه عمومی حقوقی مشهد اهم نکات حقوقی: تقسیم بندی خوانده: خوانده تسهیلی؛ تفاوت فسخ و بطلان؛ مفهوم شرط ضمن عقد: توافق بعدی نیز در حکم شرط ضمن عقد است؛ خیار ت ...