تغییر غیرمجاز کاربری اراضی و باغات

چکیده: دیوارکشی باغ نه تنها مانع از تداوم تولید بهره برداری نیست بلکه بهینه کردن بخش تولید کشاورزی به شمار می‌آید و از مصادیق تغییر کاربری محسوب نمی‌گردد . بنابراین دیوارکشی باغ که مانع از تولید نیست، فاقد عنوان مجرمانه است.  تاریخ رای : ...