وصف تجریدی اسناد تجاری

وصف تجریدی اسناد تجاری چک واجد وصف تجریدی بوده و روابط مالی فی‌مابین صادرکننده و انتقال‌دهنده چک، تأثیری در حقوق شخص ثالث (دارنده) با حسن نیت ندارد. رای بدوی در مورد دعوی م.الف. فرزند الف. علیه م.الف. با وکالت پ.ب. به خواسته مطالبه وجه چک ب ...