وصف تجریدی اسناد تجاری

وصف تجریدی اسناد تجاری چک واجد وصف تجریدی بوده و روابط مالی فی‌مابین صادرکننده و انتقال‌دهنده چک، تأثیری در حقوق شخص ثالث (دارنده) با حسن نیت ندارد. رای بدوی در مورد دعوی م.الف. فرزند الف. علیه م.الف. با وکالت پ.ب. به خواسته مطالبه وجه چک ب ...

اگر این بحث که تغییر الگوها در زندگی به یک باره و انقلابی انجام می گیرد یا تدریجی به کنار نهیم

اگر این بحث که تغییر الگوها در زندگی به یک باره و انقلابی انجام می گیرد یا تدریجی به کنار نهیم، نمی توانیم شک کنیم که دنیای مدرن خواه آن را از سه قرن پیش آغاز کرده باشیم، خواه هرهنگام نزدیک تر دیگر زندگی را پیچیده کرده. پس به ناچار باید به موج چهارمی ...