عدم توجه دعوا به خوانده (2)

شخصیت حقوقی مناطق شهرداری و اقامه دعوا به طرفیت مناطق رویه قضایی در این خصوص اختلاف نظر دارد. ابتدا به برخی از آرا اشاره می شود:       شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی تهران با این استدلال که: «نظربه اینکه شهرداری منطقه و نی ...