گسترش قلمرو داوری به اشخاص ثالث

نشست علمی با موضوع گسترش قلمرو داوری به اشخاص ثالث

سخنرانان:
دکتر محسن محبی
دکتر بابک شید
اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی ایران
دی ۹۷

دیدگاه شما