گزارش سخنرانی سرکار خانم دکتر نگار عقیقی مورخ 30 بهمن ماه 1398

به نام خدا

حداکثر مسئولیت قراردادی

در ادامه برگزاری نشست­های کاربردی حقوقی، جلسه 30 بهمن ماه 1398 با موضوع مسئولیت قراردادی، ساعت 15 در محل مؤسسه حقوقی دادفران شکیبا و با حضور همکاران محترم برگزار گردید. همچون گذشته رویکرد مؤسسه در برپایی چنین جلساتی آن است که نه تنها موضوعات تخصصی مطروحه راهگشای مسائل مبتلابه وکلا باشد، همکاران محترم از فضای به وجود آمده در جهت انتخاب مسیر حرفه­ای تخصصی بهره گیرند.  پس از مقدمه دکتر صابری در باب تمایز مسئولیت قراردادی و خارج از قرارداد، سرکار خانم دکتر عقیقی مبحث خود را آغاز نموده و با تبیین گستره موضوع بویژه در رابطه با قراردادهای حوزه مهندسی، تأمین و ساخت ساز، به برشمردن مثالهای موجود در این زمینه پرداختند. جلسه با مشارکت فعال حاضران ادامه یافته و فروض مختلف چه در زمان اجرای قرارداد و چه پس از آن مورد چالش و تبادل نظر قرار گرفت.

جلسه با جمع بندی سخنران محترم در ساعت 16:40 به اتمام رسید. مشروح این جلسه در قالب فایل صوتی بر روی سایت مؤسسه حقوقی دادفران شکیبا قابل دسترسی است.

دیدگاه شما