نوروز باستانی خجسته و فرخنده باد

نو شدن قرن خورشیدی شاید رهگشا باشد تا دست کم تندرستی به میان ما بازگردد. گرچه دگردیسی هایی این چنین بیشتر پایه ی قراردادی دارند (قرن- سال) اما شاید بتوانند نماد باشند تا امید به انسانها برگردد، کوشش برای دگرگونی های درونی وبرونی از سر گرفته شود و کنش گران اجتماعی باور کنند می توانند خردمندانه دست کم بین بد و بدتر شرایط بد را برگزینند. امید است در سال پیش رو آنچنان تندرست و روان درست باشیم که بتوانیم دنیایی اگر نه قشنگ تر، دست کم تحمل پذیر تر را در کنار هم تجربه کنیم.

مؤسسه دادفران شکیبا

دیدگاه شما