نسق زراعی

جدا از آنکه زارعین حق دارند یا خیر؟ رأی شعبه 41 لواسان و 51 تجدیدنظر را بخوانید. بالاخره باید چه کرد؟ نخست ابطال بعد الزام یا به عکس؟ رأی شعبه 2 لواسان دفاع کردنی است؟

دیدگاه شما