نحوه احضار اشخاص حقوقي

شماره ١٠٠/٧٧٥٢٩/٩٠٠٠ مورخ ١7/٦/١٣٩٨

جناب آقاي اكبرپور رئيس محترم هيأت مديره ومديرعامل روزنامه رسمي كشور

با احترام تصوير بخشنامه شماره  ١٠٠/٧٧٥٢٩/٩٠٠٠ مورخ ١٦/٦/١٣٩٨  رياست محترم قوه قضائيه در خصوص «نحوه احضار اشخاص حقوقي» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ايفاد ميگردد.

مديركل دبيرخانه قوه قضائيه ـ دكترمحسن محدث

شماره  ٩٠٠٠ /٧٧٥٢٩/١٠٠       16/6/1398

نحوه احضاراشخاص حقوقي

دادگستري هاي سراسر كشور

 نظر به اينكه در پاره اي از پرونده هاي مطروحه مرتبط با اشخاص حقوقي به ويژه مراكز اقتصادي و توليدي نظير پرونده هاي مربوط به حوادث حين انجام كار، احضار مديرعامل ممكن است در روند توليد و فعاليت اقتصادي بنگاه مربوط اثرات منفي داشته باشد لذا با عنايت به تأكيدات مقام معظم رهبري «مد ظلّه العالي» مبني بر ضرورت حمايت از رونق توليد و تقويت اقتصاد كشور، به دادسراها و محاكم دادگستري ابلاغ ميگردد: با عنايت به مفاد مواد ٦٨٨ و ٦٨٩ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ٤/١٢/١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدي در مورد پروندههاي مرتبط با اشخاص حقوقي لازم است به جاي احضار مديرعامل با رعايت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقي اخطار شود تا نماينده قانوني يا وكيل خود را معرفي نمايد و با حضور نماينده شخص حقوقي تحقيقات مقدماتي برابر ضوابط صورت پذيرد و در ادامه چنانچه اتهام متوجه مديرعامل باشد به گونه اي كه اقدامات قضايي موجب اخلال در روند توليد و اشتغال نگردد، رسيدگي قضايي انجام شود.

رئيس قوه قضائيه ـ سيد ابراهيم رئيسي

دیدگاه شما