مطالبه وجه (18)

علی صابری

با سپاس از دکتر مهدی غلامی که گرچه در پرونده وکالت وسمتی نداشتند اما به دلیل همکاری با شرکت راه آهن در جریان موضوع قرار گرفته وهم به دلیل لطف به من ودانستن علاقه ام به رویه قضایی ونقد دادنامه ها و نیز علاقه شخصی خودشان به نقد آراء که بارها تصمیم گرفتیم کتاب چاپ کنیم اما هنوز عملی نکرده ایم وهم به دلیل رویکردشان به وکالت حرفه ای ونه حرفه وکالت دادنامه ها را به من سپردند ونیز یادی از سید فاضل فاضلی وکیل خواهان که در دوره کارشناسی دانشکده حقوق که نسبت بدان حسی خاص داریم هم شاگردی بودیم وهنوز آهنگ صدای دکتر حسنعلی دوردیان هنگام حضور وغیاب برای نامیدن نام او در گوشمان مانده ( سید فاضل فاضلی) .

  1. بدون ورود در ماهیت دعوی وبه فرض استحقاق خواهان بر زیان دیرکرد پرداخت آنچه مرا واداشت این شماره از ستون را به نقل دادنامه ها اختصاص دهم هم ارتباط آنها بود با موضوع زیان دیرکرد وهم بحث دادنامه اصلاحی که پیش تر نیز در این باره هم در این ستون هم مجله مدرسه حقوق وهم نشریه کانون وکلای فارس قلم زدند بیش از این توضیح نمی دهم خود دادنامه ها گویا هستند که تصمیمات دادگاهها چه اندازه در شکل وماهیت درخور استواری یا گسیختن است .

اینک متن دادنامه ها:

شماره پرونده: 83/183/1174

شماره دادنامه:877-84/7/4

مرجع رسیدگی شعبه 183 دادگاه عمومی تهران

خواهان :سید فاضل فاضلی بوکالت از شرکت …

خوانده : اداره کل راه آهن استان تهران

خواسته: الزام به پرداخت هزینه های صرف شده در محل قرارداد موضوع پیمان نامه شماره86940/4/3-27/7/79

رای دادگاه

در خصوص دعوی سیدفاضل فاضلی بوکالت از شرکت…. به طرفیت اداره کل راه آهن تهران بخواسته الزام به پرداخت هزینه های صرف شده در محل قرارداد موضوع پیمان نامه شماره 28694 /4/3 مورخ 79/7/27 وجبران خسارت دادرسی، حق الوکاله وکیل وهزینه دادرسی بشرح متن دادخواست که توضیح می دهد :« موکل مطابق قرارداد مزبور که عبارت بود از احداث پل زیرگذر وسواره در محور تهران-گرمسار مبادرت به تجهیز کارگاه، گودبرداری، حمل خاک به نقاط دوردست، وسایر عملیات اجرایی هزینه های هنگفتی را متحمل می شود لیکن پس از یکماه به دلیل شکایت دفتر حقوقی آب وفاضلاب جنوب شرق تهران وحسب دستور مقام قضایی عملیات ساختمانی متوقف وغیرممکن می گردد لیکن اداره خوانده نه تنها هزینه های مصرف شده را پرداخت ننموده بلکه موضوع قرارداد را به اشخاص ثالث واگذار نموده است لهذا تقاضای رسیدگی وجبران خسارت وارده به موکل را دارم» نماینده حقوقی اداره خوانده در مقام دفاع به فسخ قرارداد و++++ بودن موضوع مطالبه هزینه های صرف شده و خسارت از سوی خواهان اشاره نموده لیکن برغم تذکر مراتب دلایل مثبت ادعای خود را به دادگاه اقامه ننموده موضوع جهت تبیین میزان خسارت وهزینه های استحقاقی خواهان به کارشناسی رسمی دادگستری ارجاع گردید که حسب نظریه واصله خواهان مستحق به دریافت 941/826/787 ریال خسارت می باشد، نظریه کارشناسی به طرفین دعوی ابلاغ گردید لیکن اعتراضی به آن واصل نشده است و با اوضاع واحوال مسلم قضیه نیز مباینتی ندارد لهذا بنابر مراتب دادگاه حقانیت ادعای خواهان را ثابت تشخیص داده مستندا به مواد 198 و519 قانون آئین دادرسی مدنی ومواد 10،219 و220 قانون مدنی ومواد 1 و2 قانون مسئولیت مدنی حکم به محکومیت اداره خوانده بپرداخت مبلغ 941/826/787 ریال حق الوکاله خواهان در حق خواهان صادر واعلام می نماید رای صادره حضوری وظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

موسوی

رئیس شعبه 183 دادگاه عمومی حقوقی تهران

تاریخ:84/9/9

شماره پرونده: 84/183/1208

شماره دادنامه :1240-84/9/9

مرجع رسیدگی شعبه 183 دادگاه حقوقی تهران

خواهان: شرکت…

خوانده:راه آهن جمهوری اسلامی ایران

خواسته: صدور رای اصلاحی

رای اصلاحی:

نظر به اینکه در دادنامه شماره 788 مورخ 84/7/4 له شرکت … وعلیه راه آهن جمهوری اسلامی ایران میزان هزینه دادرسی وکارشناسی موجه نمی باشد وبالعکس با توجه به اعمال مقررات بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت وعدم تودیع هزینه دادرسی لازم بود در دادنامه تکلیف خواهان به پرداخت هزینه دادرسی به ماخذ محکوم به (941/826/787 ریال) در مرحله اجرای حکم تصریح شود، لذا دادگاه ضمن رد درخواست وکیل خواهان مستندا به ماده 309 قانون آئین دادرسی مدنی وبا تصریح تکلیف خواهان به پرداخت هزینه دادرسی در مرحله اجرای حکم به ماخذ محکوم به رای اصلاحی صادر مینماید.رای صادره قطعی وتوام با دادنامه اصلی قابل اجرا می باشد.

موسوی

رئیس شعبه 183 دادگاه عمومی حقوقی تهران

تاریخ :85/8/30

شماره پرونده:85/183/616

شماره دادنامه:985

مرجع رسیدگی شعبه 183 دادگاه عمومی تهران

خواهان:شرکت …با وکالت محمدرضا نادرپور

خوانده: اداره کل راه آهن استان تهران

خواسته : خسارت تاخیر تادیه

رای دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان شرکت … بطرفیت راه آهن استان تهران به خواسته خسارت تاخیر تادیه از 25/8/1379 دادگاه با تشکیل جلسه دادرسی ثبت اظهارت طرفین اسناد ومدارک ابرازی که خواهان خسارت تاخیر مبلغ محکوم بها کلاسه 941/826/787 ریال را مورد ادعا قرار داده است دادگاه با توجه به دفاعیات خوانده دعوی خواهان را وارد تشخیص مستنداً بمواد 515 و522 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی مدنی ناظر بماده 198 آن مصوب 1379 حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه محکوم بها فوت فوت از تاریخ دادخواست ومطالبه خسارت تاخیر تادیه 6/6/1385 تا روز اجرای حکم بر اساس جدول ونرخ تغییر شاخص قیمتها که از سوی بانک مرکزی اعلام می گردد در حق خواهان صادر واعلام می دارد بدیهی است مابه التفاوت هزینه تمبر دادرسی در موقع اجرای حکم توسط دایره اجرای احکام مدنی وصول وبه صندوق دادگستری پرداخت خواهد گردید .رای صادره حضوری وظرف مهلت بیست روز پس از ایلاغ رای قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

محمدحاجی محمودی

رئیس شعبه 183 دادگاه عمومی حقوقی تهران

بتاریخ:14/4/85            شماره دادنامه: 525                       کلاسه پرونده:85/12/420

مرجع رسیدگی شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواه:راه آهن جمهوری اسلامی ایران

تجدیدنظرخوانده:شرکت …

تجدیدنظرخواسته: دادنامه شماره 877 مورخ 4/7/84 صادره از شعبه 138 دادگاه عمومی حقوقی تهران

رای دادگاه

راه آهن جمهموری اسلامی ایران به طرفیت شرکت … نسبت به دادنامه شماره 877 مورخ 4/7/84 شعبه 128 دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است. به موجب دادنامه موصوف در خصوص دعوی شرکت تجدیدنظرخوانده  به خواسته الزام تجدیدنظرخواه به پرداخت هزینه های صرف شده در محل قرارداد بابت تجهیز کارگاه، گودبرداری، حمل خاک به نقاط دور دست وسایر عملیات اجرایی موضوع پیمان نامه شماره 28694/4/3-27/7/79 که حسب دستور مقام قضایی اجرای آن متوقف گردیده حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری پس از احراز استحقاق خواهان حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 941/826/787  ریال بابت اصل خواسته ونیز به پرداخت هزینه دادرسی در حق شرکت تجدیدنظرخوانده صادر گردیده با توجه به محتویات ومستندات پرونده ومطالعه لوایح ابرازی طرفین نظر به اینکه پروژه احداث پل زیرگذر سواره تهران-گرمسار به پیمانکاری شرکت تجدیدنظرخوانده به لحاظ شکایت اداره آب وفاضلاب و به دستور مقام قضایی متوقف گردید وکارفرما (تجدیدنظرخواه) بر اساس ماده 48 شرایط عمومی پیمان، یکطرفه خاتمه پیمان را اعلام کرده است و با توجه به اینکه به موجب نظریه کارشناس در پرونده تامین دلیل ونیز طبق نظریه کارشناس رسمی منتخب دادگاه بدوی که در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ ، مصون از تعرض باقیمانده ومغایرتی با اوضاع واحوال مسلم قضیه ندارد مطالبات پیمانکار در پروژه مذکور معادل مبلغ 941/826/787 ریال ارزیابی شده وبا عنایت به اینکه در این مرحله از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد واعتراض موثری که موجبات گسیختن دادنامه معترض عنه را فراهم آورد اقامه نگردیده وجهات درخواست تجدیدنظر با هیچیک از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی انطباق ندارد فلذا به تجویز ماده 358 قانون فوق الاشعار، ضمن رد دعوی تجدیدنظر ویا این تذکر که وجوه پرداختی به تجدیدنظرخوانده بابت خاتمه پیمان باید از مبلغ محکوم به کسر شود، دادنامه معترض عنه را که موافق مقررات قانونی وبا رعایت تشریفات دادرسی اصدار یافته تایید واستوار می نماید. این رای قطعی است.

مستشاران شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رسول دوبحری           حسین خسروی

بتاریخ 5/10/86         شماره دادنامه:1343                       کلاسه پرونده:86/10/1383

مرجع رسیدگی شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواه: راه آهن جمهوری اسلامی

تجدیدنظرخوانده:شرکت سمنان ساختمان

تجدیدنظرخواسته: دادنامه شماره 985 مورخ 30/8/85 شعبه 183 دادگاه عمومی تهران

رای دادگاه

درخواست تجدیدنظر راه آهن جمهوری اسلامی به طرفیت شرکت … نسبت به دادنامه شماره 985 مورخ 30/8/85 شعبه 183 دادگاه عمومی حقوقی تهران مبنی بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 6/6/85 به گونه ای نیست که منطبق با شقوق ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی باشد ونقض دادنامه مورد اعتراض را ایجاب نماید بنا به مراتب بیان شده وبه استناد ماده 358 همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته را که در مجموع مطابق محتویات پرونده ومستندات دعوا صادر گردیده است تائید مینماید این رای قطعی است.

رئیس شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران                                        مستشار دادگاه

ذهقان دهنوی                                                                                 هادیان

پرونده کلاسه 8809980210500266 شعبه 183 حقوقی مجتمع قضایی بعثت دادنامه شماره 880997021050560

خواهان :آقای سیدجواد کیا با وکالت محمدرضا نادرپور

خوانده: اداره راه آهن استان تهران

خواسته: مطالبه خسارت

رای دادگاه

درخصوص دادخواست تقدیمی شرکت … با به مدیریت آقای سیدجوادکیا با وکالت آقای محمدرضا نادرپور بطرفیت راه آهن استان تهران بخواسته خسارت تاخیر تادیه از زمان مطالبه و سر رسید 25/8/79 تا اجرای حکم که دادگاه در کلاسه شماره 85/616 شعبه ++++ صدور حکم بر محکومیت اداره کل راه آهن استان تهران بنفع شرکت ….بپرداخت خسارت تاخیر تادیه از 6/6/1385 تا روز اجرای حکم پرداخت محکوم به دادنامه های ماهوی 1240 مورخه 9/9/1384 و 877 مورخه 4/7/1384 مبادرت نموده است نظر به اینکه در شرح دادخواست کلاسه ماهوی 1174 خواهان آقای سیدجوادکیا جبران خسارت وارده را مطالبه نموده است ودر دادخواست کلاسه 85/616 نیز خسارات تاخیر تادیه را مطالبه نموده است ودادگاه محترم شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در این مورد دستور رسیدگی مجدد را در 7/6/1388 صادر نموده اند که با توجه به شرح صورتجلسات 28/8/1385 که در تاریخ 30/8/1385 به صدور رای شماره 985 مورخه 30/8/1385 به خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 6/6/85 تا روز اجرای حکم مبادرت گردیده است. با توجه به دستور دادگاه محترم تجدیدنظر فوق دادگاه به صدور حکم محکومیت اداره کل راه آهن استان تهران بنفع شرکت … به مدیریت آقای سیدجواد کیا به پرداخت خسارت تاخیر تادیه محکوم به 941/826/787 ریال دادنامه های فوق از 25/8/1379 حسب ماده 50-ب-6 قرارداد طرفین روز قرارداد تا روز 12/7/1385 روز اجرای حکم کلاسه ماهوی 83/1174 وپرداخت محکوم به به آقای سیدجواد کیا صادر واعلام می دارد مدت محاسبه ایام پرداخت خسارت تاخیر تادیه از 25/8/1379 تا روز اجرای حکم پرداخت مبلغ محکوم به فوق به آقای کیا در 12/7/85 در پرونده حاضر می باشد . در پرونده اجرائیه پس از قطعیت این حکم تاریخ اخیرملاک اجرا قرار میگیرد. رای صادره حضوری وظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 183 محاکم عمومی حقوقی تهران

محمدحاجی محمودی

بتاریخ:10/5/89                               شماره دادنامه:599                  کلاسه پرونده:89/10/890371

مرجع رسیدگی شعبه دهم دادگاه تجدیدنظراستان تهران

تجدیدنظرخواه: شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران

تجدیدنظرخوانده: شرکت….

تجدیدنظرخواسته: از دادنامه شماره 560 مورخ 20/8/88 صادره از شعبه 183 دادگاه عمومی تهران

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی بطرفیت شرکت … نسبت به دادنامه شماره 560 مورخ 20/8/88 صادره از شعبه 183 دادگاه عمومی حقوقی تهران که حسب آن تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارت تاخیر تادیه مبلغ محکوم به 941/826/787 ریال از تاریخ 25/8/79 لغایت تا تاریخ اجرای حکم 12/7/85 محکوم گردیده دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ولوایح طرفین از آنجا که مطالبه خسارت تاخیر تادیه بشرح فوق بر اساس محکوم به موضوع دادنامه شماره 877 مورخ 4/7/84 شعبه 182 دادگاه عمومی بوده با عنایت به اینکه خواسته دادنامه شماره 877مورخ 4/7/84 سابق الذکر الزام خوانده به پرداخت هزینه های صرف شده درمحل قرارداد موضوع پیمان شماره 28694/4/3-27/7/79 بوده لذا ملاحظه می شود آنچه که بعنوان دین بر اساس محکوم به برذمه راه آهن استقرار یافته مربوط به تاریخ صدور دادنامه سابق الذکر 4/7/84 بوده است براساس موارد 1 و2 قانون مسئولیت مدنی بوده است فلذا استحقاق تجدیدنظر خوانده را در مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ استقرار بشرح سابق الذکر وارد تشخیص فلذا مستنداً به ماده 251 آئین دادرسی مدنی با اصلاح تاریخ ابتدای استحقاق از 25/8/1379 به 4/7/1384 رای معترض عنه را تایید وابرام می نماید رای دادگاه  قطعی است.

رئیس شعبه دهم دادگاه تجدیدنظراستان تهران                        مستشار دادگاه

هادیان                                                                مهرزاد جمشیدی

بتاریخ 17/11/89        شماره دادنامه:221002957       کلاسه پرونده:89/10/890371

مرجع رسیدگی شعبه دهم دادگاه تجدیدنظراستان تهران

تجدیدنظرخواه:شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران

تجدیدنظرخوانده: شرکت …

تجدیدنظرخواسته:از دادنامه شماره 599 مورخ 10/5/89 صادره از این دادگاه

رای تصحیحی

با عنایت به مفاد خواسته موضوع دادخواست تقدیمی مورخ 25/7/83 که جبران خسارات وارده مربوط به قرارداد 28694/34 مورخ 27/7/79 بخشی از خواسته بوده که به شرح دادنامه شماره 877-4/7/84 مورد حکم واقع نگردیده و دادنامه شماره 560 مورخ 20/8/88 هم این اساس خسارت تاخیر تادیه قراردادی را در زمره جبران خسارت موضوع خواسته دادخواست  25/7/83 تلقی ومستند به ماده 5-ب-6 قرارداد خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ شروع قرارداد اعلام نموده است لذا با عنایت به مراتب مذکور دادگاه دادنامه شماره 599 مورخ 10/5/89 این مرجع را مستند ماده 360 آئین دادرسی مدنی در سطر 12 در مورد تاریخ ابتدای استحقاق واجد تصحیح تشخیص فلذا تاریخ ابتدای استحقاق را با حذف تاریخ 4/7/84 به تاریخ 25/8/79 تصحیح می نماید رای تصحیحی مذکور از جهت اعتبار ودر حکم رای اصلی می باشد.

مستشاران شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران

موسوی     جمشیدی

دیدگاه شما