قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق سهام با سلب حق تقدم مصوب 1399/5/29

دیدگاه شما