فسخ (3)

مرجع رسیدگی شعبه دوم عمومی لواسانات و رودبار قصران

کلاسه پرونده: 86/2/515 شماره دادنامه: ۱۳۲-87/2/29

خواهان: ص.م با وکالت: ش.ب

خوانده: 1- د.م 2- م.م

خواسته: تابید فسخ نامه

گردشگار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق خواندگان بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و تشریفات قانونی در وقت فوق العاده / مقرر دادگاه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم  رسیدگی / دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

((رای دادگاه))

در خصوص دعوی تقدیمی آقای ص. م با وکالت آقای ش.ب بطرفیت آقای د.م  و خانم م.م بخواسته صدور حکم بر تائید فسخ مبایع نامه شماره ۱۱ مورخ 85/2/12 مربوط به قطعه زمین پلاک 836/3 فرعی از 3 اصلی به مساحت ۸۸۲ متر مربع واقع در قریه سبو بزرگ لواسان خیابان میرقوامی از تاریخ 86/5/10 به دلیل عدم حضور خواندگان در دفترخانه و وجود شرط فسخ در مبایعنامه بشرح متن دادخواست و کلیه خسارات قانونی مقوم به ۳۱۰ هزار تومان با این توضیح که وکیل خواهان اظهار می دارد موکل به موجب سند مالکیت پیوست دادخواست مالک شش دانگ یک قطعه زمین به شماره پلاک ثبتی ۸۳۶ فرعی از ۳ اصلی (836/3) به مساحت ۸۸۲ متر مربع واقع در قریه سبو بزرگ لواسان می باشد که آنرا بموجب مبایعنامه شماره ۱۱ مورخ 12/۲/86 به خوانده منتقل نموده طرفین مطابق بند ۲-۵ مبایعنامه توافق که در تاریخ 86/4/20 در دفتر خانه شماره یک گلندوک حضور یافته و نسبت به تنظیم سند رسمی اقدام نمایند و سپس با توافق تاریخ آنرا به 86/5/10 تغییر داده اند در بند ۴- ۵ مبایعنامه قید گردیده که هرگاه خریدار در موعد مقرر در دفترخانه حاضر نشود و نسبت به تنظیم ستد اقدام نکند مبایعنامه به خودی خود فسخ و معامله فاقد اعتبار است لذا با عنایت به عدم حضور خوانده در دفترخانه در موعد مقرر منجر به گواهی عدم حضور از ناحیه دفترخانه گردیده و حالیه مبایعنامه تنظیمی خود بخود فسخ و مالکیت موکل اعاده گردیده لذا با تقدیم این دادخواست خواسته خود را از دادگاه استدعا نموده است دادگاه با توجه به محتویات پرونده لحاظ اظهارات اصحاب دعوی خواهان را بشرح ذیل غیر قابل پذیرش تشخیص می دهد ۱) قرار داد شماره ۱۱-76/2/12 فی مابین آقایان ص.م بعنوان فروشنده و سید د.م به عنوان خریدار خصوصی یک قطعه زمین به مساحت ۸۸۲ متر مربع و به مبلغ معین تنظیم می گردد و در بند ۲ از ماده ۵ و بند ۴ از ماده مقرر شده است طرفین تا پایان وقت اداری 86/4/20 در دفترخانه رسمی حضور یافته و در صورت عدم حضور خریدار در موعد مقر و عدم تنظیم سند رسمی قرارداد مذکور به خودی خود فسخ و معامله فاقد اعتبار باشد تا یک روز قبل از تاریخ حضور در دفتر خانه مورخه 86/4/19 بین آقایان فروشنده و خریدار توافق جداگانه ای مقرر و تاریخ حضور در دفترخانه از 86/4/20 به 86/5/10 تغییر یافته است به عبارتی در توافق متعاقب بعدی هر چند به فروش نامه اولیه 86/2/12 استناد نشده است اما از آنجا که توافق 86/4/19 براساس ماده ۱۰ قانون مدنی یک قرارداد علیحده و منهای شروط مندرج در قرارداد اصلی بنا و توافق شده است.

بنابراین توافق لاحق شروط قراردادی مقدم را شامل نمی شود مضافاً در توافق 86/4/19 ضمانت اجرایی بر خلاف ضمانت اجرای بند ۴ از ماده ۵ قرارداد 86/2/12 بین دو طرف مقرر شده است در توافق نامه عیناً مقرر شده است مبیع نزد دفتر املاک لتیان زمین به رسم امانی تحویل که پس از پرداخت باقی مانده ثمن معامله در دفترخانه و انتقال سند قطعی عیناً به آقای سید د.م  مسترد گردد در  غیر اینصورت فروشنده می تواند جهت اخذ وجه چک (شماره 723016 – 86/5/10 بابت ارزش مبیع اقدام نماید. 2- در قرارداد مورخه 86/2/12 مبلغ تامه  ثمن ۲۳۰ میلیون تومان مقرر شده است که نحوه پرداخت آن در ماده ۴ مشروحاً بیان شده است اما در توافقنامه 86/4/19 مبلغ تامه ثمن ۲۵۰ میلیون تومان مورد توافق طرفین واقع شده است و از تغییر ثمن معامله می توان به توافق وارده جدید متعاقدین در عقد نوین و توافق لاحق منهای توافق قبلی برداشت نمود ۳) در توافقنامه 86/4/19 هیچگونه اشاره ای به انفساخ معامله در صورت فاقد محل در آمدن چک شماره 723016 – 86/5/10 و همچنین عدم حضور خریدار در دفترخانه اشاره و قید نشده است ۴) نحوه پرداخت ثمن براساس ماده ۴ قرارداد 86/2/12 و توافقنامه 86/4/19 متفاوت و مغایر با یکدیگر است و همین امر توافق علیحده را به نحو جداگانه می رساند. 5- بر اساس ماده ۴۵۰ قانون مدنی تصرفاتی که نوعاً کاشف از رضای معامله باشد امضاء فعلی (عملی) است و اگر در فرض پذیرفته شود که حق مندرج در بند ۴ از ماده ۵ قرارداد 86/2/12 برای فروشنده آقای ص.م منظور نظر بوده است با امضاء در ذیل توافق نامه علیحده 86/4/19 که نسبت به امضاء خود اظهار انکار بیان نداشته بلکه آنرا تصدیق و تائید داشته است با توافق نامه فوق پذیرش قرارداد لاحق و صرفنظر کردن از حق قبلی در قرارداد قبلی را تلویحاً و تصریحاً اشاره داشته است. ۶) نکته دیگر اینکه در ذیل توافقنامه 86/4/19 خریدار ملک آقای د.م کلیه حقوق راجع به قرارداد را به خانم م.م واگذار داشته است و مقید شده است سند مالکیت بنام ایشان صادر گردد این در حالیست که در ذیل انتقال مال از ناحیه خریدار به شخص ثالث مورد تصدیق فروشنده اولیه قرار گرفته است علاوه بر آن در انتقال ملک هیچگونه اشاره ای به قرارداد 86/2/12 نشده است بلکه فروشنده اولیه و ثانویه هر دو متفقاً کلیه حقوق راجع به توافقنامه 86/4/19 را به عنوان فروش نامه جدید به شخص ثالث خانم  م.م اقرار و انتقال داده اند ۷) و اینکه در انتقال ملک خریداری ثانی علی رغم تصدیق آن توسط خواهان هیچ کونه تاریخی برای تنظیم سند رسمی مالکیت برای شخص ثالث مقرر و مقید نشده است تا عدم حضور یکی از دو طرف موجب فسخ برای طرفین و یا انفساخ که به نحو غیر ارادی محقق خواهان شد برای طرفین یا ثالث مقرر شود و این نیز خود دلیل دیگری است بر اینکه توافق لاحق ضمانت اجرایی از نوع انفساخ را تعیین ننموده است علی هذا دادگاه بنا بمراتب مرقوم حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.

اسماعیلی

رئیس شعبه دوم حقوقی دادگاه لواسانات و رودبار قصر

دیدگاه شما