درج مبلغ و تاريخ توسط وراث دارنده چك سفيد امضا

تاریخ نظریه : 1400/03/08
شماره نظریه : 7/99/1925
شماره پرونده : 99-88-1925 ح

چنانچه چکی سـفید امضاء یعنی بـدون درج مبلغ و تاریخ صادر شود و دارنده اصـلی فوت کند، آیا وارث یا ھر شـخص ثالثی میتوانـد بدون اطلاع و رضایت صادرکننده مبلغ و تاریخ را درج و آن را وصول کند؟

پاسخ :
در صورتی که صادرکننـده چک به دارنـده برای تکمیل منـدرجات آن تفویض اختیار کنـد، دارنده میتواند در حدود اختیار تفویض شده و بر مبنای توافقات به عمل آمده اقدام کند و با فوت دارنـده چـک، در تکمیـل آن توسـط وراث به عنوان قـائم مقـام قـانونی منعی وجود نـدارد. در این صورت نیازی به اطلاع و رضایت بعـدی صادرکننـده نیست مگر آنکه احراز شود تکمیل مندرجات به وسـیله دارنده به عنوان وکیل تفویض شده باشد و نه اصـیل، تشخیص آن حسب مورد بر عھده مرجع قضایی رسیدگی کننده است. و با توجه به این که برابر مواد 310 و 311 قانون تجارت مصوب 1311، قیـد وجه چک و دیگر منـدرجات الزامی است و بـدون تکمیل مندرجات چک قابل انتقال به دیگری نیست، بدون تکمیل آن قابل انتقال به شـخص ثالث نیست. شایسـته ذکر است که برابر تبصره 1 ماده 21 مکرر قانون صدور چک )الحاقی 13/8/1397(، صدور و پشت نویسـی چک در وجه حامل و به طریق اولی سـفید امضاء، دو سال پس از
لازم الاجرا شدن این قانون ممنوع است

یک پاسخ

دیدگاه شما