حقوق و ادبیات (5)

علی صابری

در این دادنامه پافشاری بر سنجش ادبی متن بر واژه «اعزام» استوار است . هرچند به ظاهر اعزام هم پایه ی عربی فرستادن است و تقریباً یا شاید تحقیقاً همین معنی را دربر دارد اما کاربرد دگرسان است . در هر زبان ممکن است برای یک معنی چند واژه وجود داشته باشد چنانکه در اکوادور برای نامیدن یکی از اعضای بدن 101 واژه به کار می رود. اینکه چنین موضوعی خوبی یا بدی زبان است و تاثیر آن چیست امری است زبانشناسیک. همین اندازه می دانیم کاربرد اعزام بیشتر در موارد رسمی است جایی که ماموریت دولتی یا وظیفه خدمات عمومی در میان است و اعزام شوندگان به لحاظ سازمانی مرتبه پایین تری از اعزام کننده را دارا هستند، به نظر می رسد دادرس دادگاه برای تقویت استدلال خویش و دفاع کامل از ایراد شکلی وارد شده بر دادخواست واژه فرستادن را بسنده ندانسته ، پنداشته که با بکارگیری اعزام بار معنایی را بیشتر و استدلال را استوارتر می کند ناآگاه از آنکه واژه های هم معنی در کاربرد دگرسان هستند و به فرض که معنی افاده شود دادنامه از جهت کاربرد واژگانی دارای اشکالی خواهد شد بدین سان دادرس به عنوان  نماینده وجدان عمومی مکلف است کاربرد واژه ها را نیز به دید آورده ، به معنی رسانی تنها بسنده نکند.

خواهان:آقای س.م با وکالت خانم فرناز حسنی اعظمی و آقای سیدعلیرضا آقاعمو

خوانده:آقای م.ر

خواسته :مطالبه وجه چک

رای دادگاه

… وکیل خواهان با وجود اطلاع از وقت رسیدگی ، نه تنها لایحه ای ارسال نکرده و عذری برای عدم حضور ابراز نداشته است  (تکلیف ماده 41 قانون آیین دادرسی مدنی) بلکه به اعزام آقای سید علیرضا آقاعمو اکتفا نموده که توجیه پذیر نیست. از سویی ، وکالت آقای سیدعلیرضا در پرونده حاضر به علت عدم درج نام وی در دادخواست اصلی و عدم امضای ذیل دادخواست توسط او، احراز نمی شود. چرا که صرف اعطای وکالت از سوی خواهان به نامبرده برای اقدام قضایی و طرح دعوا بوده است اما وکیل زمانی در پرونده مورد پذیرش است که با تقدیم دادخواست وارد دادرسی شده باشد.دادگاه به استناد ماده 95 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست صادر می کند. این رای ظرف بیست روز از ابلاغ ، قابل تجدیدنظرخواهی است.

رئیس شعبه دوم دادگاه حقوقی تبریز- وهاب دانش پژوه

دیدگاه شما