حقوق و ادبیات (10)

علی صابری

پیشکش به دکتر مرتضی کلانتریان که برگردان هایش به پارسی در حقوق و ادبیات شهره است و جرقه ذهنی این ستون از کتاب ایشان برگرفته شده. هم رمان برگردانده، هم متن حقوقی و هم … و همه عالی. آه که اندازه اش دانسته نشده و سپاس گفته نشده است.

در دادنامه صادر شده از شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران می خوانیم {…که در مانحن فیه با توجه به قیمت کل موضوع قرارداد که بالغ بر 215 میلیون تومان می باشد تفاوت قیمت به میزان 60 میلیون تومان شامل غبن فاحش بوده …} و { … رقم 60 میلیون تومان داخل در غبن فاحش می باشد …}

رئیس شعبه امانی شلمزاری     مستشار شعبه  کریمی

چیستی پرونده درباره این است که آیا با وجود ساقط کردن کل خیارات خیار غبن فاحش یا افحش ساقط می شود یا نه که از بحث ما بیرون است . بحث ما واژگان است؛ آن هم شامل و مشمول که اولی دربرگیرنده است و دومی دربرگرفته شده پس یک قرارداد مشمول خیارغبن می شود نه شامل آن. چنانکه خود دادگاه نیز سپس تر به داخل بودن اشاره دارد. جالب است دادگاه جای دیگری که شامل را به کار برده درست از آن هوده گرفته، می نویسد: {آنچه به موجب بند 6-6 قرارداد مدرکیه متعاملین از خود ساقط نموده اند غبن بوده و شامل غبن فاحش و افحش نمی گردد…} اما بی درنگ شامل را نادرست به کار می گیرد. غفلتی شاید غیرعمدی که در حقوق به عنوان زیرمجموعه علوم انسانی پسندیده نیست و هنگام صدور دادنامه نارواتر . اینگونه نگاه به نگارش دادنامه ها به دست دادرسان و دادخواست ها و نوشته ها از سوی دادفران سخت گیری نیست موشکافی است و راهی نو در نشان دادن اهمیت ادبیات. یادگفته همکارم علیرضا دبیر در شورای اسلامی شهر می افتم که در هنگام درست کردن اینگونه واژه ها بویژه همین شامل و مشمول در مصوبات بارها به شوخ و جد گفته که کمینه اثر حضور یک حقوق خوانده در شورا این است که شامل و مشمول به جای هم به کار نمی روند حتی هنگام گفتار نیز تلاش کرده به میان گفته های همکاران بیاید تا یادآوری کند که شامل کجا به کار می رود و مشمول کجا. شگفتا که همین امور ساده گاه در نوشته های حقوقی رعایت نشده یا کمتر رعایت می شود .یادآور می شوم دادنامه را از گروه تلگرامی رویه قضایی برگرفته ام که به دلیل نامشخص بودن هویت دقیق رهبر گروه نمی شود نامشان را آورد بازهم می بینیم که محیط مجازی با وجود همه هوده های آن ناکامل است و فرهنگش رعایت نمی شود .

دیدگاه شما