تنفیذ طلاق با تکیه بر اسناد حقوق بشری(1)

بطلان دعوی اولیه تجدیدنظر خواه (خواهان) با خواسته درخواست تنفیذ حکم طلاق صادره از سوی یکی از ایالات آمریکا توسط دادگاه نخستین و نقض دادنامه توسط دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به استناد اسناد داخلی و بین‌المللی حقوق بشر و با تاکید بر حق دادخواهی(شناسایی احکام صادره از محاکم خارجی در خصوص اتباع ایرانی و با رعایت قوانین داخلی موضوع ماده 15 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 و انطباق آن با قوانین داخلی)

دیدگاه شما