تجارت بین الملل تحت حاکمیت حقوق نرم

فایل شنیداری نشستی با عنوان «تجارت بین الملل تحت حاکمیت حقوق نرم»

دکتر عبدالحسین شیروی

زمان برگزاری : سه شنبه ۱۰ دی ۱۳۹۸

مکان برگزاری: خانه اندیشمندان علوم انسانی

دیدگاه شما