تأمین اجتماعی

تأمین اجتماعی

شیما مهدوی عرب

تنظیم روابط شرکت ها با سازمان تأمین اجتماعی اکنون چالشی پیش روی همگان است؛ به نحوی که این سازمان در پی بهره کشی از فعالین اقتصادی مشغول به فعالیت در تمامی حوزه هاست . صرف نظر از مشکلات شرکت ها در باب تنظیم لیست بیمه کارگران، پذیرش و یا عدم پذیرش آن از سوی تأمین اجتماعی، حسابرسی های بیمه ای، پرداخت حق بیمه براساس درصد های معین و گزاف از قرارداد ، محاسبه ی مبالغ پرداختی از سوی کارفرمایان و پیمانکاران با ضرایب متعدد و سلایق مختلف و با اتکاء ظاهری به بخشنامه های مختلف سازمان تأمین اجتماعی، موجبات اعتراض بسیاری از اشخاص حقوقی حقوق خصوصی را فراهم نموده است. بهره مندی از همه ی ظرفیت های قانونی در جهت کاستن ضرایب و مبالغ مربوط به حق بیمه در تخصص ماست. عدم آگاهی مدیران شرکت ها از حدود و ثغور تعهدات بیمه ای و یا تنظیم صحیح لیست بیمه کارگران قطعا موجبات تضرر بیش از پیش شرکت ها را فراهم می آورد . با برون سپاری تنظیم روابط شرکت با سازمان تأمین اجتماعی؛ در جهت انجام کلیه تکالیف قانونی و نیز بهره مندی از تمامی ظرفیت های حقوقی در جهت کاستن مبالغ پرداختی به آن سازمان می تواند از هزینه های جاری کاسته و در عین حال از تمامی حمایت های قانونی مربوط به سازمان تأمین اجتماعی برخوردار بود . موسسه ی حقوقی دادفران شکیبا با سابقه ای ارزنده ومطمئن، آماده ی ارائه ی هرگونه خدمات مرتبط با اخذ مفاصاحساب های قراردادی، ارسال لیست بیمه کارگران، ارائه ی مشاوره، اعتراض به آرا و کسر نمودن از بدهی های تعیینی و دفاع از حقوق موکلین و مراجعین در کلیه ی مراجع و هیئت های حل اختلاف سازمان تأمین اجتماعی و عنداللزوم ارجاع موضوع به دیوان عدالت اداری است و بر این اساس آماده هرگونه ارائه خدمات حقوقی هستیم.

دیدگاه شما