اصلاح تبصره (۲) اصلاحی ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری

شماره۲۷۰۵۸/ت۵۸۰۴۰هـ                                                             ۱۴۰۰/۳/۱۱

اصلاح تبصره (۲) اصلاحی ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی ماده (۸)  قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری

وزارت دادگستری

هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۳/۹ به پیشنهاد شماره ۳۶۳۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۵ وزارت دادگستری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تبصره (۲) اصلاحی ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری، موضوع بند (۶) تصویب نامه شماره ۵۵۳۰۲/ت۴۸۹۰۳هـ مورخ ۱۳۹۲/۳/۷به شرح زیر اصلاح می­شود:

تبصره۲ـ بیمه شدگانی که تمایل به احتساب سوابق خود به شرح این ماده را دارند، می توانند به صندوق مراجعه و توافقنامه لازم را با صندوق امضا نمایند.

دیدگاه شما