اسناد حقوق بشری (7)

اعتراض دادستان شهرستان به حکم دادگاه نخستین مبنی بر  حجر  شخص  بلحاظ  عقب ماندگی ذهنی و رد تجدیدنظر خواهی دادستان  و تایید دادنامه  از سوی دادگاه تجدیدنظر استان مازندران بر اساس موازین داخلی و بین المللی حقوق بشر  از جمله کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مصوب سال  ۲۰۰۶و با تاکید بر تفسیر عام ( General Commet)کمیته حقوق افراد دارای معلولیت

دیدگاه شما