اسناد حقوق بشری (3)

رای دادگاه نخستین مبنی بر اجازه ازدواج دختر با نامزد مورد نظر و تایید دادنامه توسط دادگاه تجدیدنظر استان مازندران بر اساس موازین شرعی و به استناد اسناد داخلی و  بین المللی حقوق بشر و با تاکید بر حقوق بنیادین بشر از جمله حق ازدواج آزادانه و حق بر زندگی خانوادگی( The Right to Family Life )و با اشاره به تفسیر عام(General Comment ) کمیته حقوق بشر

دیدگاه شما