اسناد حقوق بشری (1)

رای دادگاه نخستین مبنی بر رد درخواست متقاضی  سرپرستی طفل ( فرزندگی ) به علت  بیماری مسری  از نوع هپاتیت  متقاضی( زوج) داشتن خطر جسمی برای طفل و تایید دادنامه توسط دادگاه تجدیدنظر استان مازندران  با تاکید بر منافع عالیه طفل به استناد کنواسیون حقوق کودک

دیدگاه شما