ویروس و بازخوانی حقوقی آن

مسئولیت قراردادی عبارتست از التزام متعهد به جبران خسارتی که در نتیجه عدم اجرای قرارداد به طرف او وارد می­ شود. فرض قانون آن است که هرجا قراردادی انجام نشود، مستند به فعل مدیون است مگر اینکه او بتواند آن را به قوه قاهره یا فورس ماژور نسبت داده و تقصی ...

کرونا و تعلیق اجرای قانون

ماده پنجم مکرر قانون صدور چک مقرر می دارد: بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن چک و پس از گذشت 24 ساعت کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری مکلفند تا زمان رفع سوء اثر از چک، صادرکننده را از کلیه خدمات بانکی محروم کنند. این تکلیفی قانونی است که برای همگان لازم ا ...