نفی نسب (1)

چکیده: دعوای نفی ولد باید در مدت دو ماه از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل اقامه گردد، اما دعوای نفی نسب که توسط ذی‌ نفعان اقامه می‌شود، مستلزم رعایت شرط دو ماه نیست. مستندات:ماده 1162 قانون مدنی تاریخ رای نهایی: 1392/06/02 شماره رای ...