تصویب نامه درخصوص تعیین فهرست گروه مودیانی که در سال 1400 ملزم به ثبت نام در سامانه مؤدیان و صدور صورتحساب الکترونیکی نمی باشند

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین فهرست گروه مودیانی که در سال 1400 ملزم به ثبت نام در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی نمی باشند ابلاغ شد. تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/01/22 هیات وزیران درخصوص "تعیین فهرست گروه مودیانی ...