مطالبه خسارت بیکاری، مطالبه عدم النفع

چکیده: در صورتی که فردی به دلیل آسیب‌های وارده در نتیجه تصادف، برای مدتی توان کار کردن را از دست بدهد، مطالبه خسارت بیکاری ایام مذکور ، مصداق مطالبه عدم‌النفع نیست. تاریخ رای نهایی: 1393/11/28 شماره رای نهایی: 9309970908900387 خلا ...