رأی شماره 2754 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مصوبات هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور و مجوز کسب و کار از این حیث که ثبت مؤسسات حقوقی را بدون ضرورت اخذ مجوز از مراجع ذیربط اعلام کرده است

تاریخ دادنامه: 19؍9؍1398    شماره دادنامه : 2754     شماره پرونده: 9801057 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متقاضی: قضات دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: الف) اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و ...