سرقفلی (1)

تقاضای فروش سرقفلی به عنوان استیفای سهم مالکیت مشاعی حق سرقفلی قابلیت توقیف و فروش دارد و هر یک از مالکین مشاعی می‌تواند تقاضای فروش سرقفلی و پرداخت حق خود را بنماید رای دادگاه تجدید نظر خلاصه پرونده آقای ع.ج. به وکالت از آقای ق.ب. به ط ...