ابطال مزایده (1)

 دادنامه شماره 910997511290857-20/6/1391 پرونده شماره 900633 شعبه 34 دادگاه عمومی حقوقی مشهد اهم نکات حقوقی: دعوای ابطال عملیات اجرایی؛ ماهیت مزایده و اثر نقض برخی از تشریفات غیرمؤثر؛ اثر قواعد عمومی قراردادها در تحلیل مزایده؛ ...