عدم رابطه ضعف حجاب با عدم التزام به احکام اسلامی

به صرف استناد به ضعف حجاب و نه عدم حجاب، نمی‏توان افراد را متهم به عدم التزام به احکام اسلامی نمود تاریخ رای نهایی: 1391/10/30 شماره رای نهایی: 9109970902202478 رای دیوان عدالت اداری خواسته شاکی اعتراض به رأی مشتکی‏ عنه فوق ‏الذکر ، مبنی ...