قرار عدم صلاحیت(2)

علی صابری دادنامه های صادر شده را بخوانید. جالب و آموزنده هستند. اگر چالش دادرسی دارید بیان کنید و آن ها را بسنجید. یاد آور می شوم آقای خسروی دادرس شعبه ی 37 دیوان عالی کشور همانی هستند که در مجله قضاوت دادنامه دادرسان را از نظر نگارشی واکاوی می ...